Podporují nás

Děkujeme za pomoc

Rodinám: Kopřivovi, Sklyaruk, Busarovi, Rachmankulovi, Zajícovi, Gomozovi, Zlobinovi, Belenchi, Erošenko, Krinickich, Baranyuk, Korupaeva, Bitcash, Kruglovi, Luchyshynova, Harhas, Sýkorovi, Lichtenberg, Dekhtyareva, Kalinina, Tauassarovi, Hejlovi, Pilevich…